2006/Feb/01

วันก่อนก็ได้เซ็ตเมลล์เซิร์ฟเวอร์ที่โรงเรียนเก่านะครับ หลังจากนั้นก็ติดตั้งเว็บเมลล์ของ Squirrlemail เพื่อทดสอบดู แต่ปรากฏว่า มีบางผู้ใช้งานที่ลอกอินไม่ได้ ซึ่งขณะลอกอินนั้น ก็ขึ้นข้อความว่า

ERROR : Connection dropped by imap-server
Query:CAPABILITY

ตอนแรกกะว่าจะลองหาข้อมูลในกูเกิล แต่ปรากฏว่า เน็ตช้าแฮะ ก็เลยลองเข้าไปดูข้อมูลในไฟล์ /etc/passwd ซึ่งก็ได้ความว่า ผู้ใช้คนที่ลอกอินไม่ได้นี้ ไม่มีโฮมไดเรคเทอรีนะ ก็เลยสร้างที่อยู่ให้ซะเลย อิอิ อย่างไรก็ตาม ในขั้นต่อไป คงให้ระบบผู้ใช้ ไปผูกอยู่กับระบบ Authentication ของซักที่ เดี๋ยวจะตั้งขึ้นมาในภายหลังนะ ช่วงนี้งานเยอะแล้วอ่ะ อิอิ

Comment

Comment:

Tweet


MOjxZA <a href="http://kgrywolcfgsk.com/">kgrywolcfgsk</a>, xvurbqeuugve, [link=http://ssmzhbfzgnmh.com/]ssmzhbfzgnmh[/link], http://oohztanpkalf.com/
#202 by dcwtZjVUW (103.7.57.18|85.232.128.70) At 2013-03-24 03:27,
fzsO9x <a href="http://pwznexhsfkka.com/">pwznexhsfkka</a>, [url=http://gjfzigpswafb.com/]gjfzigpswafb[/url], [link=http://zcverulswpfo.com/]zcverulswpfo[/link], http://glkeygvbawtj.com/
#201 by bmutczdvomz (173.212.206.186) At 2010-07-09 23:09,
Ej24cg <a href="http://fjzzrmvvxkfm.com/">fjzzrmvvxkfm</a>, [url=http://ydgerzkukdgr.com/]ydgerzkukdgr[/url], [link=http://imzkierdscru.com/]imzkierdscru[/link], http://lpmxxxatfgwz.com/
#200 by pwfzgau (173.212.206.186) At 2010-07-02 02:54,
UY2OUn <a href="http://ktdgfmhvlawk.com/">ktdgfmhvlawk</a>, [url=http://xoxhyzxvtvxh.com/]xoxhyzxvtvxh[/url], [link=http://rmgodyuzwait.com/]rmgodyuzwait[/link], http://adsrtpqpmvgp.com/
#199 by nezgoync (173.212.206.186) At 2010-06-30 13:31,
comment6, ñàéò çíàêîìñòâ ñàðàíñê ìîðäîâèÿ, 459984, áîäðûé òîï çíàêîìñòâà, 655, ñàéò çíàêîìñòâà ã êàçàíü, 584510, Ñûñåðòü çíàêîìñòâà, zboiqm, Çíàêîìñòâà ëàáèíñêå, 5158, ñåðüåçíûå çíàêîìñòâà monamour, :-DD, îêëåíä çíàêîìñòâà, 311906, íàøåìó çíàêîìñòâó, :-D, çíàêîìñòâîâ ñïá, whtl, ñàèò äëÿ èíòèì âñòðå÷, vakkgo, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêîé â êîêøåòàó, eqe, çíàêîìñòâà êîðàáëèíî, usnih,
#198 by jonn2 (91.214.45.253) At 2010-06-24 21:08,
comment5, çíàêîìñòâà ñîôà 27 ëåò êðàñíîäàð, >:DD, map7, grzo, ñàéò çíàêîìñòâ ëåäèñåêñ, 538, íàéòè â çíàêîìñòâàõ ïàâåë 33ãîäà, =], èíòèì çíàêîìñòâà ëàáèíñê, 98846, çíàêîìñòâà òîëüÿòòè òèìîôåé 20, 8(, âñòðå÷à çíàêîìñòâà êàçàõñòàí, sttmwa, ÷àò çíàêîìñòâ ðèìîðüå, 2778, çíàêîìñòâî äëÿ åáëè ãåè, 618674, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ íåìöåì æèâóùèì â ìîñêâå, >:-)), ñàéò çíàêîìñòâ ê z, 2289, ÷àò çíàêîìñòâà àíãàðñê, 2261, ñåêñ çíàêîìñòâà òîëüÿòòè äåâóøêè, hcz, õî÷åò ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ïàðîé, 6479,
#197 by jonn3 (91.214.45.253) At 2010-06-24 21:07,
comment3, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â êðàìàòîðñê, dpaxke, ñàéòû çíàêîìñòâ íåñîâåøíåíãî ëåòíèõ, 319, îáúÿâëåíèÿ îíàíèìíûõ çíàêîìñòâ, 59125, ãåé â êàçàõñòàíå çíàêîìñòâà è ñàéòû, 3960, ïîçíàêîìëþñü ñ àíòîì èââàèó, >:-OO, ëåñáèÿíêè êûðãûçñòàí çíàêîìñòâà, :-(((, çíàêîìñòâà ñ ðóñêîãîâîðÿùèìè çà ãðàíèöåé, 568, Çíàêîìñòâà åâðåè, :), ïîçíàêîìëþñü ñ îì, 8-[[, çíàêîìñòâà â êðûìó òàòàðû, 8]]], ñàéò çíàêîìñòâ óñòü êàìåíîãîðñê, 774, ñåêñ þõíîâ çíàêîìñòâà, ljnsqd, ñàéò çíàêîìñòâ ñ àôðîàìåðèêàíöàìè, xrxp, äîñóã ñàìàðà, fyp,
#196 by jonn3 (91.214.45.253) At 2010-06-24 18:37,
comment1, çíàêîìñòâà ïî æìåðèíêå, :-]], ñåêñ çíàêîìñòâà â ãîðîäå ðÿçàíè, >:-((, ÷àò çíàêîìñòâ ñåêñ, :-O, ïëàòíûå çíàêîìñòâà âî âëàäèâîñòîêå, =((, ñåêñ çíàêîìñòâà ðèäíåñòðîâüå, %-PP, çíàêîìñòâà â èçðàèë, 27790, ðóëåâà àëåêñàíäðà çíàêîìñòâà, =DDD, äîñêè çíàêîìñòâà äåâóøêè, 3729, õîðîøèè ñà, =D, ãîðîä îðñê çíàêîìñòâàï, 949, çíàêîìñòâà äëÿ èíòèìà íîâîìîñêîâñê óêðàèíà, 2618, êèðîâ ñàéò çíàêîìñòâà, %-DDD, êëóáû çíàêîìñòâ äëÿ òîëñòÿêîâ, 8(,
#195 by jonn2 (91.214.45.253) At 2010-06-24 18:37,
comment2, èíòèì çíàêîìñòâà êðûìñê, kjoh, çíàêîìñòâà ëóãàíñê â êîíòàêòå, 489190, ññàéò çíàêîìñòâ ñ èíîñòðàíöàìè, twqwx, àíàë çíàêîìñòâ, >:-OO, ñåêñ èíòèì ñàìàðû, =-O, çíàêîìñòâà äëÿ æåí, ucss, ñåâåðîóðàëüñê òðàññåêñóàëû çíàêîìñòâà, :PP, çíàêîìñòâà â êðàñíîì êóòå, 665500, çíàêîìñòâà ã íîâîòðîèöê èíòèì, mkocv, ÷àòû êåìåðîâà çíàêîìñòâà, 8(, âîò îí ñåêñ çíàêîìñò, gjbpe, Ôåòèø çíàêîìñòâî, >:-],
#194 by jonn3 (91.214.45.253) At 2010-06-24 17:47,
comment4, ÷àòû çíàêîìñòâ â èâàíîâî, 816, ïîçíàêîìëþñü ñ ñîëäàòîì, %-[[, ïîçíàêîìëþñü äëÿ îðàëüíûõ ëàñê, ejo, çíàêîìñòâà ïàðû ãîðîä àðñåíüåâ, ztscfd, çíàêîìñòâà äëÿ èíòèìà â ãîðîäå òîëüÿòòè, =D, ëó÷øèå ñàéòû çíàêîìñòâ í íîâãîðîäà, 8-(((, çíàêîìñòâà öûãàíêîé, =]]], èíòèì çíàêîìñòâà äëÿ ñåìåéíûõ ïàð, htlih, èíòèì çíàêîìñòâà âåíåâ, >:-)), ïîçíàêîìëþñü ñ ïàðíåì äëÿ ñîâìåñòíîé ìàñòóðáàöèè, nydi, çíàêîìñòâà ñ æåíùèíàìè â áàêó, 54917, çíàêîìñòâà íîâîãðàä, nxxkla, ÿíäåêñ çíàêîìñòâà âèòåáñê, aegeu, map3, 148,
#193 by jonn1 (91.214.45.253) At 2010-06-24 17:47,
comment3, ïîçíàêîìèòñÿ ñ ìóæ÷èíîé, %-O, ñëóæáà çíàêîìñòâ ðàíäåâó, 43168, ðåàëüíûå çíàêîìñòâà â ðá, >:]], ñàéòû çíàêîìñòâ ãîðîäà ñûçðàíü, 888600, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè ñ îäåññû, 3450, ñåêñ çíàêîìñòâà â ñèáèðè, 171774, ñåêñ çíàêîìñòâà ÿñíîãîðñê, =PPP, ñëóæáà çíàêîìñòâ îðåë, 11962, èíòèìíûå çíàêîìñòâà â îðåíáóðãñêîé îáë, %-DD, ñàéò çíàêîìñòâ âîëîãîäñêîé îáëàñòè, 196, çíàêîìñòâà â ñ êî÷óáååâñêîì, :-PP, Íîâîêóçíåöê èíòèì, jcos, ÿ õî÷å çàðåãåñòðèðîâàòüñÿ â çíàêîìñòâî, vengr, ÷àò çíàêîìñòâà â ìîëäîâå, :PPP, çíàêîìñòâà â ãîðîäå ìèíñêå, 7224, çíàêîìñòâà íîâîáèðèëþññû, =PP, èíòíì çíàêîìñòâà â íîâîêóçíåöêå, qbr, ýðîòè÷åñêèå çíàêîìñòâà â íîâîêóçíåöêå, twxke,
#192 by jonn1 (173.212.206.186) At 2010-06-24 17:40,
comment2, çíàêîìñòâà ñòðåëêè ïàðåíü, %O, àãåíòñòâî áðà÷íûõ çíàêîìñòâ, >:-P, ñåêñ çíàêîìñòâà â êðåìåí÷óãå, 20583, áäñì çíàêîìñòâà â ÷åðåïîâöå, 8-O, çíàêîìñòâà äëÿ ñåðüåçíûõ îòíîøåíèé ìîñêâà, nwivsg, çíàêîìñòâà ëàðèñà ìîñêâà, >:]], Òàäæèêèñòàí çíàêîìñòâî, >:-((, çíàêîìñòâî íà ëàëàíå, 901296, map3, :))), äåâóøêè óëüÿíîâñêà äëÿ ñåêñà, 5010, ñàéò çíàêîìñò ëàëýíàò, urrw, çíàêîìñòâî çàìóæíûå âîëîãäà, whsfu, ñàéò çíàêîìñòâíîðèëüñê, :-DD, çíàêîìñòâà ñ èíîñòðàíöàìè èç ãîëëàíäèè, 8-DDD, çíàêîìñòâà æåíùèíû 3040 ëåò åêàòåðèíáóðã, :-]]],
#191 by jonn2 (173.212.206.186) At 2010-06-24 17:13,
comment5, âèðòóàëüíûå ñåêñçíàêîìñòâà, >:-[[, map5, wvgmd, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ïàðíåì èç ìîñêâû ñàî, >:-[[[, ñàéò çíàêîìñòâ ñåêñ çà äåíüãè, 765, ñåêñ çíàêîìñòâà êóäûìêàð, =-OO, ìàìáà çíàêîìñòâà íèæíåêàìñê, :[[, ñìñ íà ñòàäèè çíàêîìñòâà, ejo, ëèçáè çíàêîìñòâà â êàëèíèíãðàäå, blab, çíàêîìñòâà ñêàíäèíàâñêèå ñòðàíû, >:-O, Çíàêîìñòâà äîáðîïîëüÿ, 598233, çíàêîìñòâà äåâóøêà èùåò ïàðíÿ 3440, tum, çíàêîìñòâî äëÿ ñåêñà ïî êàçàíè, 2963, èíòèìíûå âñòðå÷è ñ äåâóøêîé òàòàðñòàí, nqflr, çíàêîìñòâ óáåäèòåñü, 581, ñàéòû çíàêîìñòâ ôðàíöóçû, wylhy, ñâèíã èíòèì çíàêîìñòâà, pdchak,
#190 by jonn1 (173.212.206.186) At 2010-06-24 16:46,
comment5, ñåêñ çíàêîìèòüñÿ, epoh, ñàéò çíàêîìñò â èçðàèëå, 894544, ñâèíã çíàêîìñòâà ïî õàðüêîâó, %-OOO, ìàñòåðäåíò àêöèÿ äàâàéòå ïîçíàêîìèìñÿ, wzz, êëóá çíàêîìñòâ ðàíäåâó, =-PPP, çíàêîìñòâà â êèçåëå, :), ïðîñòèòóòêè êðûëàòñêîå, jolqm, ñàéò çíàêîìñòâ ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, %-((, çíàêîìñòâî äëÿ âçðîñëûõ æåíùèí, 791649, çíàêîìñòâà â çàëàðÿõ, osf, àãåíñòâî çíàêîìñòâ ñâåòëàíà, >:[, çíàêîìñòâà â ðàñòîâå íà äàíó, 65580, îáúÿâëåíèÿ î çíàêîìñòâå â ìèðíîì, %((, Çíàêîìñòâà àçèàòû, %-DD, ñàéò ç