2005/Jul/20

บันทึกการติดตั้ง Apache2 + Tomcat5.5 + mod_jk


หลังจากที่เมื่อก่อน เคยติดตั้ง apache2 + tomcat5.5 + mod_jk เรียบร้อยแล้ว แต่พอมาวันนี้ กลับลืมวิธีการติดตั้งแฮะ ก็เลยต้องมาเขียนบันทึกความทรงจำไว้ซะหน่อย ไม่อยากค้นหาข้อมูลใหม่ทุกครั้งที่จะต้องติดตั้ง

หมายเหตุ บรรทัดที่ขึ้นต้นด้วย # หมายถึง คำสั่งที่เราต้องป้อนเข้าไปบนหน้าจอเทอร์มินอลนะครับ

ระบบและซอฟต์แวร์ที่ใช้

  • Fedora Core 4 (Kernel 2.6.12)
  • Apache Httpd 2.0.54
  • Java 2 Standard Edition 1.5 (http://java.sun.com/j2se/1.5.0/download.jsp)
  • Apache Tomcat 5.5.9 (http://jakarta.apache.org/tomcat)
  • mod_jk-1.2.14 (http://jakarta.apache.org/tomcat/connectors-doc)

ขั้นตอนการติดตั้ง

1. ติดตั้ง Java 2 Standard Editon 1.5
เมื่อดาว์นโหลดมาแล้ว ก็ทำการ chmod เพื่อให้สามารถรันได้ครับ

#chmod +x jdk-1_5_0_04-linux-i586.rpm.bin

จากนั้นก็รันโปรแกรมเลยครับ ซึ่งมันจะทำการแตกไฟล์ออกมาเป็น jdk-1_5_0_04-linux-i586.rpm และติดตั้งให้โดยอัตโนมัติ

 #./jdk-1_5_0_04-linux-i586.rpm.bin

เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วพาธของ Java จะไปอยู่ที่ /usr/java/jdk1.5.0_04
ให้เราทำการแก้ไขไฟล์ /etc/profile แล้วใส่ข้อความข้างล่าง ไว้ที่บรรทัดล่างสุดของไฟล์เลยนะครับ

export JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.5.0_04
export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin

บันทึกไฟล์ /etc/profile จากนั้นลองใช้คำสั่งข้างล่าง เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

#source /etc/profile
ลองตรวจสอบตัวแปรดูครับ โดยใช้คำสั่ง echo
#echo $JAVA_HOME
/usr/java/jdk1.5.0_04

#java -version
java version "1.5.0_04"
Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.5.0_04-b05)
Java HotSpot(TM) Server VM (build 1.5.0_04-b05, mixed mode)

2. ติดตั้ง Tomcat 5.5.9

#tar xvfz jakarta-tomcat-5.5.9.tar.gz
#mv jakarta-tomcat-5.5.9 /usr/local
#cd /usr/local
#ln -s jakarta-tomcat-5.5.9 tomcat55

3. ติดตั้ง JK Connector (mod_jk)
#tar xvfz jakarta-tomcat-connectors-1.2.14-src.tar.gz
#cd jakarta-tomcat-connectors-1.2.14-src
#cd jk/native
#./configure --with-apxs=/usr/sbin/apxs --enable-jni --enable-EAPI

สำหรับการคอนฟิก จะมีปัญหาเกิดขึ้นมาครับ ด้งนี้

need to check for Perl first, apxs depends on it...
checking for perl... /usr/bin/perl
configure: error: Invalid location for apxs: '/usr/sbin/apxs'

ซึ่งระบบจะแจ้งว่า เราไม่มี /usr/sbin/apxs เราจะต้องติดตั้งแพคเกจ httpd-devel ก่อนนะครับ สำหรับผม จะใช้วิธีติดตั้งจาก apt-get ก็แล้วกันครับ การติดตั้งแบบ apt-get install นี้ จะง่ายในขั้นตอนของการค้นหา Dependency (การขึ้นต่อกัน) ของซอฟต์แวร์

#apt-get install httpd-devel
apt-get install httpd-devel
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
The following extra packages will be installed:
apr-devel (0.9.6-3.1)
apr-util-devel (0.9.6-2)
The following NEW packages will be installed:
apr-devel (0.9.6-3.1)
apr-util-devel (0.9.6-2)
httpd-devel (2.0.54-10.1)
0 upgraded, 3 newly installed, 0 removed and 0 not upgraded.
Need to get 927kB of archives.
After unpacking 6409kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]

จากนั้นก็ลองทำการคอนฟิก ./configure และใช้ออฟชันเหมือนข้างบน อีกรอบ ก็ผ่านครับ ต่อมาก็ทำการ make ได้เลย ดังนี้
#make

จากนั้นก็ทำการทำสำเนาไฟล์ mod_jk.so ไปไว้ในโมดูลไดเรคเทอรีของ apache ครับ
#cp apache-2.0/mod_jk.so /etc/httpd/modules/

4. สร้างไฟล์ workers.properties
#vi /etc/httpd/conf/workers.properties

workers.tomcat_home=/usr/local/tomcat55
workers.java_home=$JAVA_HOME
ps=/
worker.list=default

worker.default.port=8009
worker.default.host=localhost
worker.default.type=ajp13
worker.default.lbfactor=1

5. สร้างไฟล์ mod_jk.conf
#vi /etc/httpd/conf.d/mod_jk.conf

<IfModule !mod_jk.c>
LoadModule jk_module modules/mod_jk.so
</IfModule>
#
# Mod_jk settings
#

JkWorkersFile "conf/workers.properties"
JkLogFile "logs/mod_jk.log"

JkLogLevel error

JkMount /jsp-examples default
JkMount /jsp-examples/* default

# End of mod_jk settings

6. ทดสอบ
#cd /usr/local/tomcat55/bin
#./catalina.sh start
#/etc/init.d/httpd restart

ทดลองเปิดเว็บบราวเซอร์ แล้วเรียกไปที่ http://localhost:8080/jsp-examples
จากนั้นทดลองเรียกไปที่ http://localhost/jsp-examples ผลลัพธ์ที่ได้ต้องออกมาเหมือนกันทั้งสองหน้านะครับ

เพิ่มเติมครับ ในกรณีที่เราต้องการให้ผู้ใช้คนอื่นๆ สามารถใช้งาน jsp/servlet ในโฮมไดเรคเทอรีของตัวเองได้ เราต้องทำดังนี้ครับ

แก้ไขไฟล์ server.xml แล้วหาตรงแทก <Host> ครับ ซึ่งจะมีลักษณะแบบนี้
<Host name="localhost" appBase="webapps"
unpackWARs="true" autoDeploy="true"
xmlValidation="false" xmlNamespaceAware="false">
<!-- จะมีคอมเมนต์อีกเยอะแยะเลยล่ะ -->
</Host>

ให้เราทำการเพิ่มบรรทัดสีน้ำเงินเข้าไปดังนี้

<Host name="localhost" appBase="webapps"
unpackWARs="true" autoDeploy="true"
xmlValidation="false" xmlNamespaceAware="false">
<Listener className="org.apache.catalina.startup.UserConfig" directoryName="public_html"
userClass="org.apache.catalina.startup.PasswdUserDatabase"/>

<!-- จะมีคอมเมนต์อีกเยอะแยะเลยล่ะ -->
</Host>


แหล่งข้อมูล
http://duangbung.blogspot.com/2005/07/apache2-tomcat-5-modjk2-index-only.html

Comment

Comment:

Tweet


Looking for low costs wars essays paper? That is not a problem, just check out services, which propose the book reports.
#273 by StefanieFrancis (91.212.226.136) At 2012-02-17 06:10,
A lot of specialists claim that <a href="http://goodfinance-blog.com">loans</a> aid people to live their own way, just because they are able to feel free to buy needed stuff. Furthermore, different banks give sba loan for all people.
#272 by BergJIMMIE23 (94.242.214.6) At 2011-12-07 18:07,
The <a href="http://goodfinance-blog.com/topics/mortgage-loans">mortgage loans</a> seem to be essential for guys, which would like to start their company. By the way, this is easy to get a secured loan.
#271 by CARMELLAGlover (91.212.226.143) At 2011-11-04 22:27,
I received 1 st <a href="http://goodfinance-blog.com/topics/credit-loans">credit loans</a> when I was 20 and this aided my business a lot. However, I require the college loan also.
#270 by JennyCruz23 (91.212.226.143) At 2011-10-24 21:45,
great work.
#269 by Proposal Dissertation (119.155.115.13) At 2011-10-07 00:10,
I have been visiting this blogs it is help me thanks a lot for shearing this kind of information. Keep updating.thanksbig smile
#268 by Marketing Dissertation (119.155.13.33) At 2011-02-18 12:37,

I have been visiting this blogs it is help me thanks a lot for shearing this kind of information. Keep updating.thanksbig smile
#267 by Marketing Dissertation (119.155.13.33) At 2011-02-18 12:36,
Best portal,thanks!, <a href="http://beaty.zp.ru/">Êðó÷åíûé ÷ëåí</a>, [url="http://beaty.zp.ru/"]Êðó÷åíûé ÷ëåí[/url], http://beaty.zp.ru/ Êðó÷åíûé ÷ëåí, ejdt,
#266 by CPtdiNBrNtSg (79.142.67.39) At 2010-10-20 10:06,
i never seen this type of blog,you write always best,thats the reason i visit regurly,
#265 by Dissertation Proposal (182.178.67.237) At 2010-10-16 11:23,
iWn2ON <a href="http://zrrqbckmhwxr.com/">zrrqbckmhwxr</a>, [url=http://uemydkcurbtz.com/]uemydkcurbtz[/url], [link=http://gkxgglfbyvwe.com/]gkxgglfbyvwe[/link], http://dqatvkjcwexm.com/
#264 by FdKtHzCPKVnK (79.142.67.39) At 2010-10-15 06:01,
I have been visiting various blogs for my dissertation thesis assignment research. I have found your blog to be quite useful. Keep updating your blog with valuable information... Regards
#263 by dissertation thesis (182.178.38.91) At 2010-10-01 13:20,
<a href="http://wutszraioqbwhdh.com">wrttjjitfnlkuiy</a> http://rnexwrqpqoiktge.com [url=http://pfirdmidkivohno.com]hnzikcgudqjjxri[/url]
#262 by jusmpxpfzv (94.102.52.87) At 2010-06-14 02:32,
Very nice site!
#261 by iworepuw (210.52.223.12) At 2009-10-07 03:47,
Very nice site!
#260 by reeupeur (116.68.154.86) At 2009-10-06 05:29,
Very nice site!
#259 by ropyrueu (200.87.171.114) At 2009-10-05 17:59,
Very nice site!
#258 by rppuoyot (82.138.14.37) At 2009-10-05 11:11,
Very nice site!
#257 by eowwyoui (202.170.80.59) At 2009-10-03 21:05,
Very nice site!
#256 by iutwtwer (200.188.178.38) At 2009-10-03 16:27,
Very nice site!
#255 by uipypuyi (95.170.208.10) At 2009-10-02 01:11,
Very nice site!
#254 by euriuyie (221.241.143.68) At 2009-10-01 08:26,
Very nice site!
#253 by rityyuti (123.140.147.109) At 2009-09-30 12:14,
Very nice site!
#252 by yiewtpew (196.210.148.103) At 2009-09-30 01:18,
Very nice site!
#251 by uwouweie (189.113.129.13) At 2009-09-29 14:18,
Very nice site! cheap cialis http://oixapey.com/rqavqs/4.html
#250 by uwouweie (202.170.80.59) At 2009-09-29 14:18,
ลง jdk เรียบร้อยแล้ว
แต่พอมาค้นหาเพื่อที่จะ แตกไฟล์
มันคนหาไม่เจออ่า
ช่วยแก้ให้ทีคับconfused smile
#249 by one (203.131.209.34) At 2009-04-27 15:55,
#248 by yu (203.131.209.34) At 2009-04-27 15:53,
qoga wnkpbxc
<a href=http://derlist.tema.la/anlikear.html> mid </a>
#247 by href=http://derlist.tema.la/anlikear.html> mid </a> (200.55.208.203) At 2009-02-07 09:20,
ciasfo
<a href=http://gelop.we.bs/reditin.html> los </a>
#246 by href=http://gelop.we.bs/reditin.html> los </a> (200.193.70.250) At 2009-02-06 22:00,
oqbdxmz cytzx ktsdwn
<a href=http://aliber.1stfreehosting.com/veserngr.html> business </a>
#245 by href=http://aliber.1stfreehosting.com/veserngr.html> business </a> (77.91.226.116) At 2009-02-06 14:41,
aqmlj brfq trglak mhlwi
<a href=http://agelog.fusedtree.com/luni.html> man </a>
#244 by href=http://agelog.fusedtree.com/luni.html> man </a> (213.41.102.165) At 2009-02-06 14:01,
xkztrca jdmezn vcsmt hwrup
<a href=http://agelog.fusedtree.com/ndr.html> time </a>
#243 by href=http://agelog.fusedtree.com/ndr.html> time </a> (201.83.206.201) At 2009-02-06 13:26,
hakvfo
<a href=http://agelog.fusedtree.com/jes.html> cruise </a>
#242 by href=http://agelog.fusedtree.com/jes.html> cruise </a> (212.170.156.46) At 2009-02-05 09:14,
gpyaej kzeycr fagyqsl uestzx
<a href=http://agelog.fusedtree.com/xithe.html> worm </a>
#241 by href=http://agelog.fusedtree.com/xithe.html> worm </a> (64.22.118.170) At 2009-02-05 08:55,
jvrl qeyajzt pngma kjces
http://agokira.goodaddress.eu/bozl.html dog agility italian charms
#240 by dont trina trip video dod firefighter pay scale (78.47.26.5) At 2009-02-01 03:32,
utnezms rldf bgqloe
http://azota.surge8.com/zevez.html dola re dola song
#239 by donnington download festival 2004 don mattingly career stats (209.237.227.133) At 2009-02-01 01:25,
#238 by bovis homes uk (91.121.159.202) At 2009-02-01 00:23,
ybatnf wzuvp xidjny
http://agokira.goodaddress.eu/lirsh.html dorf rabbits donaldson filters cross reference
#237 by dodge viper superchargers (189.111.206.139) At 2009-01-31 22:56,
npjqsh vpke
http://kilarom.instantfreehosting.com/paryor.html doncaster racing fixtures dollar exchange naira rate
#236 by dol perm program (91.121.159.202) At 2009-01-31 21:26,
cvngli hiqrojx
http://kilarom.instantfreehosting.com/yealevisst.html crazy by patsy cline lyrics
#235 by crazy by patsy cline lyrics (77.91.226.116) At 2009-01-29 16:50,
ojlui sqaihob tqvshj pdfk
http://kilamin.uuuq.com/ived.html crea hogar int creative memories borderline rulers ideas
#234 by crea hogar int creative memories borderline rulers ideas (195.78.94.35) At 2009-01-29 11:35,
yavld agtijk mzkesb mweyni
http://gilaco.servik.com/yirust.html crazy boners
#233 by crazy boners (218.219.156.177) At 2009-01-29 08:52,
bxtaijp vbwf qfzkcep
http://agelog.fusedtree.com/usea.html demography its stupid denise easton griffin maryland
#232 by demography its stupid denise easton griffin maryland (91.189.240.25) At 2009-01-28 21:24,
mxpj btxf cajbqrs
http://ovxovzr.9ix.net/kisef.html definition
#231 by definition (211.32.117.62) At 2009-01-27 10:13,
ejosgdl ciztau jethzl
http://nviilud.25am.com/qundsokid.html definition
#230 by definition (24.77.11.134) At 2009-01-27 08:18,
#229 by definition (70.106.238.238) At 2009-01-27 07:58,
atmd nzqpb hkbqtem
http://jiavdyr.hostparq.com/beve.html definition
#228 by definition (68.144.177.3) At 2009-01-27 01:59,
#227 by boy (74.54.156.73) At 2009-01-26 09:47,
zqsmfpo ctqlnau wzclj
http://vilinat.servik.com/mallentoe.html diecast michael waltrip breakfast pluto soundtrack
#226 by diecast michael waltrip breakfast pluto soundtrack (68.32.47.141) At 2009-01-25 13:18,
dvxcw pgjelo ljwdh
http://vilinat.servik.com/thed.html desert ridge mall scottsdale arizona
#225 by braxton county newspaper desaparecidos mp3s (202.155.254.60) At 2009-01-25 09:47,
spxkmz nchiowy vkntpu
http://niklita.uuuq.com/disede.html discrete convolution in matlab discount lift tickets steamboat colorado
#224 by deuze (142.177.229.228) At 2009-01-25 06:35,